John Basilone

3rd Dental Battalion sailors inform students on dental hygiene
John Basilone US Stamp